↓ Aangesloten clubs

Zoek een club

 

 

» Toon alle clubs

Reglementen

  Geen enkel zichzelf respecterende organisatie of vereniging kan goed functioneren zonder sluitende reglementen. Ook bij de VZW Amateursport zijn een aantal regelementen van toepassing.

   

  Richtlijnen voor de secretarissen

   

  1.Algemeen

   

  2.Briefwisseling

   

  3.Aanvang wedstrijden

   

  4.Deelname

   

  5.Scheidsrechtersonkosten

   

  6.Gelegenheidsscheidsrechter

   

  7.Wedstrijdballen

   

  8.Afgelasting wedstrijden

   

  9.Staking wedstrijden

   

  10.Overmaken/Commentaar

   

  11.Bondsorgaan

   

  H1. RICHTLIJNEN VOOR DE SECRETARISSEN.

   

   

  1.ALGEMEEN

   

  Het bondssecretariaat is gevestigd te :

  8000 Brugge (Koolkerke), Gemeneweidestraat 50

  Telefoon : 050/33 80 40 – amateursportvzw@gmail.com  

  en is toegankelijk op dinsdagavond van 17 uur tot 19 uur.

   

  2.BRIEFWISSELING

  Alle briefwisseling moet verstuurd worden naar het bondsse­cretari­aat, zo ook de scheidsrechtersbladen door de scheidsrech­ters.

   

  GEEN AANGETEKENDE ZENDINGEN ! Deze worden niet afgehaald en als onont­vankelijk beschouwd.

   

  3.AANVANG DER WEDSTRIJDEN

                 (behoudens tegenbericht vermeld in de kalender of het bondsblad)

                 à 14.30 u. voor de zaterdagwedstrijden (tenzij wijziging aanvangsuur)

                 à 20.00 u. voor de avondwedstrijden

  Elke wedstrijd dient stipt op het aangeduide uur te worden aange­vat. De ploeg die in gebreke blijft kan de wedstrijd daardoor eventueel verlie­zen.

  Indien er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen mag de scheids­rechter de wedstrijd ten hoogste 10' later laten aanvan­gen. Deze beslis­sing hangt uitsluitend af van de scheidsrechter, en dient gemeld te worden op het scheidsrechterblad.

   

  4.DEELNAME

  De scheidsrechter mag nooit een speler/afgevaardigde verbieden om aan de wed­strijd deel te nemen, zelfs al is deze geschorst!

  Uitzonderingen :               

  a)een speler waarvan de uitrusting niet in orde is of die piercings e.d. weigert af te kleven.

   

  b)een speler/afgevaardigde die in kennelijke staat van dron­ken­schap ver­keert.

   

  c)een speler/afgevaardigde die GEEN geldige vergunning EN identiteitsdocument (IEDER document voorzien van een geldige pasfoto) kan voorleggen.

  De scheidsrechter laat zich hierbij bijstaan door de afge­vaardig­de van de club waarvoor de speler aantreedt.

   

  d)Om een wedstrijd te kunnen betwisten moet bij iedere ploeg een afge­vaardig­de aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, dan kan de wedstrijd niet gespeeld worden en wordt de in gebreke zijnde club bestraft met een forfaitscore.

  e)Indien een ploeg door overmacht niet in het bezit is van alle vergunningen, dan kan de wedstrijd, na voorlegging van de identiteitsdocumenten, toch gespeeld worden. Dit gebeurt evenwel onder voorbehoud, waarna het Klachtencommissie de zaak zal

  onderzoeken.

   

  5.SCHEIDSRECHTERSONKOSTEN

  De scheidsrechterskosten moeten door de thuisploeg vóór de aanvang van de wed­strijd op een discrete manier worden vereffend.

  a)normale betaling : 30 euro =

  (15 euro wedstrijdvergoeding + 15 euro verplaatsingskosten).

   

  b)indien de wedstrijd door de scheidsrech­ter wordt afgelast : 15 euro.

   

  c)indien de door de bond aangeduide scheids­rechter­ niet aan­wezig­ is, maar wel een

  andere officiële bondsscheidsrechter, dan moet deze laat­ste de wedstrijd lei­den en

  ont­vangt hij 15 euro.

   

              d)wordt de afwe­zige sche­ids­rechter ver­van­gen door een gelegenheidsreferee (aangeduid

  door een van beide ploe­gen), dan ont­vangt hij 15 euro. Indien de aange­duide

  scheid­srechter echter in de loop van de wed­strijd op­daagt, dan moet deze de

  gele­genheidsrefe­ree vervangen en ont­vangt hij eveneens 15 euro.

   

  e)indien een club niet opdaagt (= ter plaatse forfait geeft), heeft de scheidsrechter recht op de wedstrijdvergoeding en de verplaatsingskosten, (30 Euro). Deze moeten door de thuisploeg worden betaald. Indien blijkt dat dit forfait afkomstig is van de thuisploeg en niemand aanwezig is, dan zal de Amateursport vzw overgaan tot uitbetaling scheidsrechter.

   

  6.GELEGENHEIDSSCHEIDSRECHTER

  Indien de aangeduide scheidsrechter niet opdaagt en er geen andere officiële bonds­scheidsrechter aanwezig is, krijgt de bezoeken­de ploeg het eerst de kans om een gelegenheidsscheidsrech­ter aan te duiden. Verzaakt zij daaraan, dan moet de thuis­ploeg dat doen, zelfs al is zij daardoor genoodzaakt met een onvolledi­ge ploeg aan te treden. Indien de thuisploeg dit weigert, verliest zij de wedstrijd met forfaitcijfers.

  Dit geldt eveneens indien er geen scheidsrechter werd aangeduid.

   

  7.WEDSTRIJDBALLEN

  De thuisploeg draagt er zorg voor dat er genoeg ballen aanwezig zijn om de wedstrijd een normaal verloop te laten kennen. De bezoekers brengen in ieder geval één wedstrijdbal mee. De thuisploeg zorgt er eveneens voor dat de kleedkamers degelijk verwarmd zijn van zodra de weersomstandigheden dit vereisen.  

   

  8. AFGELASTING VAN WEDSTRIJDEN

  a)Bij afgelasting van een wedstrijd door de scheidsrechter wegens bv. onbespeelbaarheid van het terrein, moeten de namen van de aanwezige spelers van beide ploegen op het scheidsrechtersblad worden ingevuld. Indien dit niet gebeurt, dan wordt de in gebreke blijvende club beschouwd als AFWEZIG = FORFAIT (zie artikel FORFAIT). De scheidsrechter moet de aanwezigheid van deze spelers controleren. De handtekeningen van beide kapiteins, afgevaardigden en scheidsrechter moeten op het scheidsrechterblad worden vermeld.

   

  b)Wanneer voor een wedstrijd op een bepaalde speeldag vooraf forfait werd gegeven en deze speeldag nadien algemeen wordt afgelast, blijft deze forfait gehandhaafd en wordt de wedstrijd NIET herspeelt ! De uitslag van een wedstrijd, gespeeld niettegenstaande er een algemene afgelasting was, blijft behouden !

   

   

  c)Tijdens de winterperiode kan het gebeuren dat alle wedstrijden globaal worden afgelast.

  Deze berichtgeving wordt enkel en alleen medegedeeld door de Bondsvoorzitter of –secretaris. (Berichten van kranten of vrije radio’s zijn van GENERLEI WAARDE!)

   

     9.STAKING VAN EEN WEDSTRIJD

  a)wanneer een wedstrijd wordt stilgelegd tengevolge van feiten die kunnen ten laste worden gelegd van een club, zal de club die verantwoordelijk wordt gesteld door de bevoegde commissie de wedstrijd verliezen met forfaitscore en een boete opgelegd krijgen van 35 euro.

   

  b)wanneer de scheidsrechter beslist een stilgelegde wedstrijd (wegens onbespeelbaarheid van het terrein bij hevige regenval e.d.) na een tiental minuten wachten te hervatten, dan wordt de club die dit weigert te doen bestraft met een forfaitscore.

   

  10. OVERMAKEN VAN DE UITSLAGEN EN COMMENTAAR NA DE WEDSTRIJD

  Zowel tijdens de bekerwedstrijden als tijdens de competitie is iedere thuisploeg verplicht (op straffe van boete) de wedstrijduitslag met commentaar en doelpuntenmakers (van de thuisploeg en de bezoekende ploeg telefonisch mede te delen aan :

  Reginald BRAET (tel.050 78 02 61 of 0475 97 56 18 op zaterdag VOOR 1830 uur.

  Veteranenclubs kunnen dit ook via mail  via e-mail , reginald.braet@gmail.com , doorsturen op VOORWAARDE dat de namen van de doelpuntenmakers erin staan vermeld, en ook een klein commentaar van het verloop van de wedstrijd. (Hoe later de e-mail doorgestuurd word, hoe langer er dient gewacht te worden bij het opmaken van de rangschikking.) Ten laatste op zaterdagavond 2330 uur dient de e-mail op bovenvermeld adres te zijn toegekomen. Bij niet toepassing van één dezer methodes zal een boete van 15 euro worden toegepast.

   

  11. BONDSORGAAN

  Het bondsblad (´t Gazetje) is op de officiële website www.amateursportvzw.be te raadplegen. Een papieren versie wordt uitsluitend nog verstuurd naar bestuursleden die niet over een E- mail adres beschikken.

  Bestuursleden van een ploeg (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester) krijgen wel een elektronische versie.

   

        Algemeen reglement inwendige orde

  1.Vergunningen

  2.Waarborg

  3.Scheidsrechtersblad

  4.Forfait

  5.Schorsingen

  6.Tornooien/Vriendschappelijke wedstrijden

  7.Klachten (klachtencommissie)

  8.Beroep (beroepscommissie)

  9.Gele/Rode kaarten

  10.Opstellen niet gekwalificeerde speler

  11.Wisselbeker Amateursport

  12.Fair- Play beker

  13.Rangschikking

  14.Kampioenschappen

  15.Uitrusting

  16.Wisselspelers

  17.Benaming

  18.Ontslag/Schorsing/Schrapping

  19.Eervolle onderscheidingen

  20.Terrein

  21.Overgangen

  22.Landelijke Competities

  23.Kalenderwijzigingen

  24.Verbodsbepalingen

   

   

   

   

   

   

   

   

  H2. ALGEMEEN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

   

  1.VERGUNNINGEN

  a)    Leden kunnen tijdens de aan gang zijnde competitie (2018-2019) aangesloten worden tot eind Februari 2019.

   

  Vanaf 1 maart 2019 kunnen er geen spelers meer worden aangesloten.

   

  De vergunningen dienen voorzien te zijn van een duidelijke en herkenbare foto.

   

  Vergunningen die op het secretariaat worden binnengebracht na dinsdagavond 19 uur, worden niet afgestempeld VOOR de eerstvolgende speeldag.

   

  Voor een speler jonger dan 18 jaar is een schriftelijke toelating van het ouderlijk gezag of voogd vereist.

   

  Een afgevaardigde moet echter steeds minstens 18 jaar oud zijn.

   

  Indien er zich een adreswijziging voordoet, mag deze door de clubsecretaris zelf op de vergunning worden aangepast, een melding aan het bondssecretariaat is evenwel wenselijk.

   

  Elk lid dat bij een club een officiële functie bekleedt en als zodanig vermeld staat in de Info ploegen, (voorzitter, secretaris en penningmeester) en geen spelend lid is, moet in het bezit zijn van een vergunning met dat doel afgeleverd = afgevaardigde.

   

  Een club die met dezelfde speler in meerdere competities van de Amateursport vzw aantreedt, zaterdag of veteranen, moet voor deze speler telkens een nieuwe vergunning opmaken, doch er slechts één betalen.

   

  Een lid met een aansluitingskaart waarop “AFGEVAARDIGDE” staat vermeld, kan ENKEL in die functie (afgevaardigde) en NOOIT als SPELER fungeren.

   

  Eenmaal de competitie aangevat, kan een vergunning van speler niet meer gewijzigd worden naar een vergunning van afgevaardigde.

   

  Prijs vergunningen vanaf seizoen 2018-2019 = 10 Euro

   

   

  2. WAARBORG

  a) een club die aan meerdere competities van de Amateursport vzw deelneemt, moet slechts  éénmaal de waarborgsom van 75 Euro betalen. (BE68 7775 9252 0334). De waarborgsom zal bij ontbinding van de club worden terugbetaald, na aftrek van de eventueel nog te betalen schulden. Deze waarborg zal echter verbeurd verklaard worden, indien de club tijdens het aan gang zijnde seizoen algemeen forfait geeft, wordt geschrapt of uitgesloten, of indien een club na zijn inschrijving niet aan de competitie deelneemt.

   

   

   

   

   

  3.SCHEIDSRECHTERSBLAD

  a) Voorbehoud : indien een ploeg verlangt “onder voorbehoud” te spelen, MOET de scheidsrechter ALTIJD dit voorbehoud hem door een afgevaardigde of aanvoerder geformuleerd, onderaan links van het scheidsrechtersblad optekenen. Dit voorbehoud moet evenwel MINSTENS 20 min. VOOR het aanvangsuur van de wedstrijd kenbaar worden gemaakt, en MOET ondertekend worden door de afgevaardigde van beide ploegen en door de scheidsrechter, die ALTIJD naast zijn handtekening noteert op welk tijdstip het voorbehoud werd aangetekend. Aan dit “voorbehoud” kan slechts de nodige aandacht worden geschonken indien het wordt gevolgd door een officiële klacht volgens de te volgen procedure. (zie Pt 7).

   

  b) OPGELET : wanneer onregelmatigheden NA aanvang wedstrijd worden vastgesteld, en   het tijdstip van VOORBEHOUD niet meer kan worden uitgevoerd dan is enkel de procedure “KLACHT” indienen van toepassing.(zie Pt 7).

   

  c) Kwetsuren : indien de naam van een gekwetste speler en de aard van zijn kwetsuur niet op het scheidsrechtersblad werden vermeld, dan mogen deze gegevens nog worden overgemaakt aan de Amateursport vzw, telefonisch dit uiterlijk de dinsdagavond tijdens de openingsuren van het secretariaat of via mvdb0289@gmail.com

   

   

  OPGELET :

  Indien de afgevaardigde het scheidsrechtersblad niet ondertekent omdat hij/zij niet akkoord is met bepaalde vermeldingen, moet de reden hiervan door middel van een klacht (volgens de te volgen procedure zie Pt 7) schriftelijk gemeld worden aan het bondssecretariaat en dit uiterlijk de dinsdag na bewuste wedstrijd. Verzaakt men hieraan dan heeft de club geen enkel verhaal tegen eventuele ontbrekende of verkeerde gegevens op het scheidsrechterblad.

  Afgevaardigden en/of ploegkapitein schrijven geen enkele opmerking op het scheidsrechterblad, indien dit toch het geval is, dan zal deze bemerking als onbeduidend worden beschouwd.

   

    4.FORFAIT

   

  :

  Wie aantreed op een stadsterrein en/of privé terrein en door omstandigheden forfait dient te geven, zal dit voortaan VOOR donderdagmiddag 12 uur dienen uit te voeren. Verzaakt men hieraan dan dient de FORFAIT gevende ploeg ook de onkosten van het stads en/of privé terrein ALTIJD voor zijn rekening te nemen. (Thuisploeg of bezochte ploeg)

   

  Een forfaitwedstrijd wordt in mindering gebracht voor opgelopen schorsingen !

  Opgelet, dit is niet van toepassing bij :

  *voor de ploeg die VOOR aanvang van de wedstrijd forfait verklaart.

  *voor beide ploegen bij een algemeen forfait

  (na publicatie in het bondsblad)

   

   

  Bij een forfait, tijdig gemeld zoals hierboven omschreven, aan de bondssecretaris of –voorzitter zal de forfaitscore en een boete (25 euro) worden toegepast.

   

  Bij een forfait, NIET of TE LAAT gemeld, zal de forfaitscore worden toegepast en de forfaitgevende club een boete (40 euro + eventuele terreinonkosten) worden opgelegd, waarvan de helft ten voordele van de Amateursport, en de andere helft ten voordele van de benadeelde ploeg.

   

  Voor elke forfait gedurende de laatste VIJF wedstrijden van het seizoen wordt een ernstige beboeting doorgevoerd, tijdig 60 euro, laattijdig of ter plaatse 80 euro, met eventuele terreinonkosten toegevoegd.

   

  Om een wedstrijd te betwisten moet elk elftal minstens 7 spelers tellen, de wedstrijd wordt gestaakt indien een ploeg tot 6 spelers is herleid. Dit wordt beschouwd als een forfait ter plaatse, de in gebreke zijnde club verliest de wedstrijd met forfaitscore en er wordt een boete toegepast van 25 euro ( de helft ten voordele van de Amateursport en de helft ten voordele van de tegenpartij).

   

  Bij afwezigheid van een ploeg moet het scheidsrechtersblad door de aanwezige ploeg woorden ingevuld. Het forfait van de afwezige ploeg wordt uitgesproken, (boete 40 euro),  zelfs ingeval van ongeschikt of onbespeelbaar terrein.

   

  Een vooraf gemeld forfait bij een algemene afgelasting blijft gehandhaafd.

   

  Na DRIE forfaits (gewone competitiewedstrijden) wordt de betrokken club uitgesloten van verdere deelname de rest van het seizoen. Een wedstrijd gestaakt wegens een tekort aan spelers, wordt hierbij niet meegerekend.

  Het PDC kan echter in bijzondere gevallen afwijken van deze maatregel.

  Indien de uitgesloten club het volgend seizoen terug aantreedt, dan gebeurt dit 1 reeks lager. De betrokken club verliest elke recht op uitbetaling van eventuele tegemoetkomingen.

   

  Indien een ploeg bewust “fraude” pleegt, door o.a. niet gekwalificeerde leden op te stellen, niet aangesloten of geschorsten, verliest de betrokken club ook elk recht op een eventuele uitbetaling van tegemoetkomingen. Deze maatregel is met onmiddellijke ingang van toepassing.

   

  i)  Een ploeg die het terrein verlaat VOOR het wedstrijdeinde en zonder dat een beslissing werd genomen door de scheidsrechter :

  1.verliest elk recht tot eventuele klacht.

  2.verliest de wedstrijd met forfaitcijfers, uitslag 5-0 voor de rechthebbende club.

  3.wordt bestraft met een boete van 25 euro.

   

   5.SCHORSINGEN

  a) Een aangesloten lid met een schorsing tot en met 5 speeldagen, is slechts geschorst in de competitie waar hij de straf oploopt (zaterdag- en veteranencompetitie worden in dit geval als nevencompetities beschouwd).

   

  b) Voor een aangesloten lid met schorsing vanaf 6 speeldagen daarentegen, is deze schorsing van kracht bij ALLE competities (zaterdag- en veteranencompetitie, alsook bekerwedstrijden verbonden aan de Amateursport, zoals Beker van Vlaanderen en Kampioenschap van Vlaanderen vormen in deze optiek één geheel). Deze maatregel is eveneens van toepassing voor leden die minimum 6 speeldagen geschorst zijn bij de KBVB, het Liefhebbersverbond Roeselare en de Cup Regio Mid-West wegens rode kaart of verslag van de scheidsrechter.

   

  c) Een geschorst lid mag tijdens de duur van de schorsing geen enkele functie op het terrein vervullen zoals speler, afgevaardigde, gelegenheidsscheidsrechter, e.d.…

  Elke functie vermeld op het scheidsrechterblad geldt als een officiële functie, ook deze van oefenmeester, verzorger = aangesloten lid.

   

  d) Wanneer een wedstrijd van de ploeg waarbij een lid is geschorst, wordt stopgezet of opnieuw moet worden gespeeld ingevolge een beslissing van een bevoegde commissie, dan wordt deze wedstrijd beschouwd als effectief ondergane speeldag schorsing van dat lid.

   

  6.TORNOOIEN EN VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN

   

  AANDACHT :

  Competitiewedstrijden, Bekerwedstrijden en/of wedstrijden inzake Kampioenschap van Vlaanderen of Beker van Vlaanderen hebben absolute voorrang, dit zowel voor de ploegen als voor de scheidsrechter.

   

  a)Elke deelname of organisatie van een tornooi of vriendschappelijke wedstrijd moet tijdig worden gemeld aan het bondssecretariaat.

  Er wordt bij de clubs aangedrongen om, zoals bij competitiewedstrijden, een scheidsrechtersblad in te vullen of minstens vooraf een lijst met deelnemende spelers op het bondssecretariaat in te dienen.

   

  b)Reglement -> van toepassing op alle tornooien en/of vriendschappelijke wedstrijden die officieel worden aangevraagd.

   

  1.een speler die in de loop van een wedstrijd een rode kaart krijgt, wordt uitgesloten voor de verdere duur van het tornooi of de vriendschappelijke wedstrijd.

   

  2.een speler die in de loop van een wedstrijd een gele kaart krijgt, wordt uitgesloten voor de verdere duur van die wedstrijd, maar mag wel vervangen worden door een invaller, voor elke wedstrijd mogen maximum vier invallers per ploeg worden aangeduid.

   

  3.wanneer het een tornooi betreft, zal de scheidsrechter na elke wedstrijd de naam van de uitgesloten speler(s) (=rode kaarten) aan de verantwoordelijke van de inrichtende club mededelen. Deze moet de lijst ter inzage van alle deelnemende ploegen in het tornooi secretariaat  ter beschikking houden.

   

  4.RODE kaarten zullen behandeld worden door de Klachtencommissie, wanneer het gaat om spuwen of handtastelijkheden ten opzichte van de scheidsrechter of een assistent- scheidsrechter.

   

  7.KLACHTEN

      KLACHTENCOMMISSIE

  a)ALLE schriftelijke, via B- post overgemaakte klachten, uitgaande van clubs MOETEN ondertekend door de voorzitter of secretaris, uiterlijk de dinsdag 19 uur, na de feiten of na publicatiedatum van het bondsblad ingediend zijn op het bondssecretariaat.

   

  b)Klachten zijn eveneens geldig indien zij binnen dezelfde tijdspanne per e- mail worden opgemaakt door de voorzitter of secretaris van de club, en doorgestuurd worden naar het bondssecretariaat, amateursportvzw@hotmail.com EN de bondssecretaris mvdb0289@gmail.com.

   

  c)De clubs dienen binnen dezelfde tijdsduur ook een bedrag van 10 euro per dossier te storten op rekening van de Amateursport (BE68 7775 9252 0334)

   

  d)Bij verschijning voor de Klachtencommissie moet men steeds vergunning + het bewijs van betaling kunnen voorleggen.

   

  e)De klacht is NIET ontvankelijk indien zij niet voldoen aan de bovenvermelde voorschriften.

   

  f)De oproep om te verschijnen wordt door de secretaris Klachtencommissie

  (Verschoore Rudy) naar de clubsecretaris verstuurd. De clubsecretaris is belast om zijn speler

  en afgevaardigde van bewuste wedstrijd, van deze oproep op de hoogte te stellen.

   

  g)De afgevaardigde dient slechts indien hij effectief wordt opgeroepen, aanwezig te zijn op de zitting.

   

  h)Indien het lid met aanvaardbare reden (bewijs) verhinderd is om de zitting bij te wonen, en dit vooraf heeft gemeld, kan de commissie de zaak verdagen naar een latere datum. OPGELET : bij vraag om oproeping na beslissing Klachtencommissie moet hiervoor GEEN 10 euro per dossier gestort worden, daar deze reeds is betaald bij de minnelijke schikking met uitspraak in eerste aanleg.

   

  i)De stukken van het dossier kunnen ingezien worden de dinsdagavond voorafgaand aan de zitting van de commissie, waarvoor het lid is opgeroepen, in het bondssecretariaat tijdens de normale openingsuren van 17 uur – 19 uur. Bij deze inzage kan het lid zich laten bijstaan door een raadsman of er zich door laten vertegenwoordigen. Dit is eveneens van toepassing bij zijn verschijning voor de bevoegde commissie.

   

  j)Indien een klacht in de loop van het onderzoek wordt ingetrokken, mag de bevoegde commissie de zaak toch behandelen indien het zulks nodig acht. Een klacht kan na de uitspraak NIET meer worden ingetrokken.

   

  k)Een vraag om oproeping, door een club reglementair ingediend tegen een door de commissie getroffen beslissing, schorst de uitwerking van de beslissing tot de datum waarop de nieuwe uitspraak van kracht is.

   

   

   

   

   

   

   

     8.BEROEP

         BEROEPSCOMMISSIE

  a)Het schriftelijk via B-post verstuurde beroep, uitgaande van clubs MOET ondertekend door de voorzitter of secretaris, uiterlijk de dinsdag 19 uur, na de feiten of na publicatiedatum van het bondsblad ingediend zijn op het bondssecretariaat.

   

  b)Het beroep is eveneens geldig indien zij binnen dezelfde tijdspanne per e- mail worden verstuurd (door de voorzitter of secretaris van de club)naar het bondssecretariaat, amateursportvzw@hotmail.com EN de bondssecretaris mvdb0289@gmail.com.

   

  c)De clubs dienen binnen dezelfde tijdsduur ook een bedrag van 25 euro per dossier te storten op rekening van de Amateursport (BE68 7775 9252 0334)

   

  d)Bij verschijning voor de Beroepscommissie moet men steeds vergunning + het bewijs van betaling kunnen voorleggen.

   

  e)Het beroep is NIET ontvankelijk indien zij niet voldoen aan de bovenvermelde voorschriften.

   

  f)De oproep om te verschijnen wordt door de secretaris Amateursport naar de clubsecretaris verstuurd. Deze is belast om zijn speler en afgevaardigde van bewuste wedstrijd, van deze oproep op de hoogte te stellen.

   

  g)De afgevaardigde dient slechts indien hij effectief wordt opgeroepen, aanwezig te zijn op de zitting.

   

  h)Indien het lid met aanvaardbare reden (bewijs) verhinderd is om de zitting bij te wonen, en dit vooraf heeft gemeld, kan de commissie de zaak verdagen naar een latere datum.

   

  i)De stukken van het dossier kunnen ingezien worden de dinsdagavond voorafgaand aan de zitting van de commissie, waarvoor het lid is opgeroepen, in het bondssecretariaat tijdens de normale openingsuren van 17 uur tot 19 uur. Bij deze inzage kan het lid zich laten bijstaan door een raadsman of er zich door laten vertegenwoordigen. Dit is eveneens van toepassing bij zijn verschijning voor de bevoegde commissie.

   

  j)Indien het beroep in de loop van het onderzoek wordt ingetrokken, mag de bevoegde commissie de zaak toch behandelen indien het zulks nodig acht. Het beroep kan na een uitspraak NIET meer worden ingetrokken.

   

  k)Een vraag om beroep, door een club reglementair ingediend tegen een door de commissie getroffen beslissing, schorst de uitwerking van de beslissing tot de datum waarop de nieuwe uitspraak van kracht is. Dit geldt evenwel NIET indien het beroep gericht is tegen :

  1.Een voorstel tot schrapping

  2.Een schorsing van min. 6 maanden.

  Een NIET reglementair ingediend beroep heeft geen schorsende kracht.

   

   

   

   

   

   

   

     9.GELE EN RODE KAARTEN

   

  OPGELET seizoen 2018-2019 :

  Spelers die in één en dezelfde wedstrijd met TWEE gele kaarten worden uitgesloten, zijn AUTOMATISCH het daaropvolgend weekend of eerstvolgende speeldag geschorst.

   

  DRIE gele kaarten brengen één speeldag schorsing met zich mee. Deze schorsing gaat normaliter in de tweede speeldag na het bekomen van de derde gele kaart, of bij uitstel, de eerstvolgende wedstrijd.

   

  Indien bij dezelfde ploeg door cumulatie van schorsingen meer dan 4 spelers op dezelfde speeldag zouden geschorst zijn, dan kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, deze schorsingen over twee speeldagen worden gespreid. De aanvraag hiertoe moet gebeuren door de betrokken club.

   

  Spelers met DRIE gele kaarten op het einde van het seizoen krijgen de opgelopen schorsing NIET kwijtgescholden voor het daaropvolgende seizoen.

   

  Gele kaarten verkregen tijdens een mid- week wedstrijd, zullen beschouwd worden als opgelopen de vrijdag of zaterdag na bewuste wedstrijd.

   

  Gele EN rode kaarten tellen zowel mee in de bekercompetitie als in de gewone competitie en worden NIET afzonderlijk bekeken.

   

  Indien door het laattijdig ontvangen van het scheidsrechtersblad een schorsing uitzonderlijk laat zou gepubliceerd worden in het bondsblad, zal de club via e- mail van de schorsing verwittigd worden.

   

  Indien een speler tijdens de wedstrijd vrijwillig het terrein verlaat, zonder hiervoor de toestemming van de scheidsrechter te hebben ontvangen, wordt hij bij het opnieuw betreden van het speelveld met een gele kaart bestraft.

   

  Indien de wedstrijd voortijdig wordt gestopt of opnieuw moet worden gespeeld, blijven de in deze wedstrijd opgelopen gele en rode kaarten behouden.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     10.OPSTELLEN VAN EEN NIET GEKWALIFICEERDE SPELER

   

  In dezelfde competitie (veteranen of zaterdag afzonderlijk dus) kan een lid slechts aangesloten zijn bij één club. (enige uitzondering zie art.21 – bijzondere maatregelen)

   

  Spelers tot en met 1ste provinciale van de KBVB mogen aantreden in de zaterdagcompetitie tijdens de periode dat zij effectief meespelen in officiële competitie- en/of bekerwedstrijden.

   

  Klachten hieromtrent moeten, ondertekend door voorzitter of secretaris, uiterlijk 14 dagen na de feiten op het bondssecretariaat worden aangeboden per email, amateursportvzw@hotmail.com EN de bondssecretaris mvdb0289@gmail.com. In dezelfde periode moet een waarborg van 15 euro worden overgeschreven op de bondsrekening  (BE68 7775 9252 0334). De bewijzen tot staving van de klacht moeten door de “benadeelde” club binnen de maand op het bondssecretariaat worden voorgelegd.

   

  Van zodra de Amateursport vzw een dergelijke klacht ontvangt, wordt de desbetreffende club hiervan in kennis gesteld. Het Directiecomité onderzoekt het klachtendossier, aanhoort de betrokken partijen en doet uitspraak. Beroep is niet mogelijk.

   

  Een speler mag nooit effectief aan twee wedstrijden op dezelfde dag deelnemen. Bij inbreuk wordt de betrokken speler een speelverbod opgelegd voor twee wedstrijden bij beide clubs.

   

  Straffen voor clubs die een niet-aangesloten lid (speler, afgevaardigde, … op het scheidsrechtersblad vermelden : 

  Iedere club die een niet aangesloten lid, voor een officiële wedstrijd op het scheidsrechtersblad heeft vermeld, wordt met een boete van 75 euro bestraft, zelfs indien het een gestaakte wedstrijd betreft, of de betrokken speler niet heeft gespeeld, of als reservespeler stond genoteerd.

   

  Iedere club die een geschorst lid, voor een officiële wedstrijd op het scheidsrechtersblad heeft vermeld, wordt met een boete van 25 euro bestraft, zelfs indien het een gestaakte wedstrijd betreft, of de betrokken speler niet heeft gespeeld, of als reservespeler stond genoteerd.

   

  De club verliest bovendien de punten van alle wedstrijden waarbij het niet-aangesloten lid op het scheidsrechtersblad werd vermeld, beginnende met de wedstrijd waarop de klacht betrekking heeft. Dit geldt eveneens voor de wedstrijden die wegens het forfait van de tegenstander werden gewonnen.

   

  Bij herhaling van de feiten kan de volledige uitsluiting van de ploeg worden overwogen.

   

  Mogelijkheid tot beroepsprocedure.

   

   

   

   

   

   

   

     11.WISSELBEKER AMATEURSPORT

   

  a) De ploeg die de “wisselbeker” drie maal wint, mag deze beker definitief houden. Nadien wordt er opnieuw vanaf nul gestart.

   

  De club, tijdelijk houdster van een “wisselbeker”, is ervoor verantwoordelijk. Iedere schade aan de beker toegebracht, dient op haar kosten hersteld te worden. In geval van verdwijning is zij verplicht de volle waarde van de beker te betalen of hem door een gelijkwaardige te vervangen. De club, tijdelijk houdster van de “wisselbeker”, moet die ten laatste op 1 april van het volgend competitiejaar op het bondssecretariaat inleveren.

   

  12. FAIR PLAY BEKER

  a)Schorsingen die in het vorig seizoen werden opgelopen, worden niet in aanmerking genomen voor de toekenning van de fair- play beker van het nieuwe seizoen.

   

  b)Ploegen die in de loop van het seizoen forfait geven of “fraude” plegen, komen niet in aanmerking voor de fair- play beker.

   

  c)Wanneer in een reeks geen enkele ploeg zonder rode kaart is gebleven, dan wordt in deze afdeling geen fair- play beker uitgereikt.

   

  d)Bij het opmaken van de rangschikking worden volgende regels in acht genomen :

  i)Geen enkele rode kaart bekomen hebben

  ii)Het minst aantal gele kaarten opgelopen hebben

  iii)Dit geldt zowel voor de competitiewedstrijden, als voor de bekerwedstrijden.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13. RANGSCHIKKING

   

  OPGELET : een club mag, op straf van schrapping,

   NOCH de PROMOTIE,

  NOCH de DEGRADATIE

  weigeren.

   

  a)Bij elke wedstrijd worden drie punten toegekend aan de winnende ploeg. In geval van gelijkspel, wordt aan elke ploeg één punt toegekend.

   

  b)Bij het opmaken van de rangschikking worden volgende criteria gehanteerd :

  i)het hoogst aantal punten.

  ii)het meest gewonnen wedstrijden

  iii)het minst verloren wedstrijden

  iiii)het doelpuntensaldo

  iiiii)het meeste doelpunten gemaakt

   

  c)Wanneer het gaat om de titel of het dalen/stijgen, worden geen testwedstrijden gespeeld, maar  wordt vervolgens rekening gehouden met :

  x.de punten behaald in onderlinge duels

  xx.het doelpuntensaldo in onderlinge duels

  xxx.het meeste doelpunten gemaakt in onderlinge duels

  xxxx.het meeste doelpunten gemaakt op verplaatsing in onderlinge duels.

   

  d)Na het einde van het kampioenschap dalen de clubs die laatste en voorlaatste gerangschikt staan naar de lagere afdeling. Indien een bijkomende stijger moet worden aangeduid, dan gebeurt dit uitsluitend op grond van de eindklassering van het kampioenschap.

   

  e)Herziening van de rangschikking ten gevolge van uitsluiting, ontslag of algemeen forfait in de loop van de competitie :

  i)Tijdens de heenronde : alle wedstrijden 5-0 ff.

  ii)Tijdens de terugronde : resultaten heenronde blijven behouden,

  alle wedstrijden terugronde 5-0 ff.

  iii)Indien meerdere ronden : krijgen alle wedstrijden van de ronde waarin het feit zich voordoet + eventuele volgende ronde(n) een forfaitscore en worden de resultaten van de eerdere ronde(n) behouden.

   

  OPGELET :

  Indien de competitie vroegtijdig moet afgesloten worden, wegens uitzonderlijke weersomstandigheden e.d., telt het klassement op dat ogenblik als eindklassement, zelfs als niet alle ploegen hetzelfde aantal wedstrijden hebben gespeeld.

   

  Na DRIE Forfaits (gewone competitiewedstrijden) wordt het seizoen erna automatisch een reeks lager gespeeld.

   

   

   

   

   

   

  14. KAMPIOENSCHAPPEN

         INRICHTING

  a)De modaliteiten voor het indelen van de elftallen in de verscheidene afdelingen en reeksen, evenals deze voor het klimmen en dalen, worden bij de aanvang van het seizoen medegedeeld.

   

  b)Er wordt in principe steeds gestreefd naar reeksen van 12 ploegen, (dit betekent dat in reeksen van 13 ploegen er steeds 3 dalers zijn).

   

  c)Het Provinciaal Directiecomité heeft het recht de reeksen opnieuw te ordenen, indien het normaal aantal elftallen wegens ontslagnemingen, forfaits e.d. niet meer wordt bereikt.

   

  OPGELET : De vrije data in de kalender worden voorbehouden voor uitgestelde wedstrijden. Een toegestane vriendschappelijke wedstrijd wordt derhalve geannuleerd wanneer één van de betrokken clubs op dezelfde dag een uitgestelde officiële wedstrijd moet spelen.

   

  15. UITRUSTING

  a)Een duidelijke nummering met cijfers van minstens een oppervlakte van 15 bij 12 cm is verplicht.

   

  b)De publiciteit op de uitrusting mag geen enkel politiek of confessioneel karakter hebben.

   

  c)Het dragen van beenbeschermers, in kunststof (plastiek) of met houten/metalen versterking, is verplicht.

  OPGELET : Indien een speler zich niet houdt aan deze regel, mag hij niet aan het spel deelnemen. Hij mag slechts het terrein terug betreden nadat de scheidsrechter heeft vastgesteld dat de uitrusting in orde is gebracht.

   

  d)De ploegen moeten twee identieke vlaggetjes ter beschikking hebben om eventueel aangeduide assistent- scheidsrechters te gerieven.

   

  e)De thuisploeg is verplicht zich te schikken naar de kleuren van de bezoekers. De kleuren, vermeld bij aanvang van de competitie of eventueel aangepast via het bondsblad, dienen te worden gerespecteerd.

   

  f)De scheidsrechter moet in elk geval een duidelijk verschil kunnen onderscheiden tussen de uitrustingen van beide clubs. De thuisploeg dient hier op vraag van de scheidsrechter zorg voor te dragen en van uitrusting te veranderen. Wanneer de thuisploeg dit weigert en de wedstrijd hierdoor niet kan betwist worden of al te laattijdig moet starten, kan dit aanleiding geven tot het verlies van de wedstrijd door de thuisploeg met forfaitcijfers.

   

  g)Indien de bezoekende club aantreedt in andere kleuren dan opgegeven op hun inlichtingsfiche of bondsblad, en het voor de thuisploeg onmogelijk is zich aan te passen, kan dit aanleiding geven tot het verlies van de wedstrijd door de bezoekende club met 5-0 ff.

   

  16. WISSELSPELERS

  a)De clubs mogen meerdere elftallen voor dezelfde competitie inschrijven. Elk elftal heeft dan recht op 3 wisselspelers, die zonder onderscheid aan de wedstrijden van het ene of andere elftal kunnen deelnemen. Indien meerdere elftallen van dezelfde club in dezelfde reeks spelen, vervalt echter dit recht op wisselspelers.

   

  b)Schorsingen zijn bij beide ploegen van kracht, wat zeggen wil dat een geschorste wisselspeler tijdens de periode van zijn schorsing bij geen enkele ploeg mag aantreden.

   

  17. BENAMING

  a)Clubs mogen van naam vernaderen, doch niet tijdens de aan gang zijnde competitie. Om van kracht te zijn moeten deze clubs voor ieder lid een nieuwe aansluitingskaart indienen met de nieuwe benaming.

   

  b)Geen enkele club mag een benaming aannemen, die reeds door een andere bij het verbond aangesloten club wordt gedragen.

   

  c)Een politieke, godsdienstige of racistische benaming is niet toegelaten.

   

  18. ONTSLAG – SCHORSING – SCHRAPPING

  a)Het ontslag van een club moet schriftelijk aan het bondssecretariaat worden gemeld. Dit ontslag wordt nadien gepubliceerd in het officieel bondsorgaan en een afrekening (schulden, boeten, tegoeden, e.d.) wordt opgemaakt. Deze regeling is eveneens van kracht bij schrapping van een club.

   

  b)OPGELET : Een laattijdige betaling van vergunningen, bondsverzekering, boeten en dergelijke meer, NA een derde aanmaning, heeft tot gevolg dat de club wordt geschorst voor het vervolg van de competitie tot het ogenblik dat de betaling is uitgevoerd. De te spelen wedstrijden tijdens deze periode worden geregistreerd als forfaitwedstrijden zonder boete. Deze maatregel zal vanaf seizoen 2017-2018 strikt worden toegepast.

   

   

  19. EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN

  a)Een bondsonderscheiding wordt toegekend aan ieder comitélid dat gedurende 25 jaar ononderbroken een bestuursfunctie heeft uitgeoefend of zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

   

  20. TERREIN

  a)Indien het terrein van de thuisploeg om één of andere uitzonderlijke reden onbeschikbaar is (bvb feest, tornooi e.d.) dan is de Amateursport gemachtigd een ander terrein aan te duiden.

  De Amateursport wijst alle aansprakelijkheid af voor mogelijke ongevallen ingevolge gebreken aan het terrein.

   

  21. OVERGANGEN

  a)Elk lid heeft jaarlijks het recht om de overeenkomst met zijn club te beëindigen en vrij en gratis over te gaan naar een club van zijn keuze, mits volgende regels in acht worden genomen :

   

  b)De ontslagname gebeurt uitsluitend tussen 1 juni en 30 juni.

   

  c)Het lid brengt via elektronische briefwisseling de secretaris van de Amateursport op de hoogte     van het feit dat hij niet langer wil aangesloten zijn bij zijn huidige club. De secretaris Amateursport bevestigd voor ontvangst, waarna deze op zijn beurt zijn huidige club op de hoogte  brengt van de ontvangst van een overgangsformulier.

  Het uur van verzending op de elektronische briefwisseling geldt als bewijs en de brief heeft   uitwerking op 1 juli daaropvolgend.

   

  d)De vergunning bij een nieuwe club mag pas op het secretariaat binnengeleverd worden vanaf 1 juli. Vergunningen ingediend VOOR 1 juli zullen NIET worden aanvaard.

   

  e)Indien iemand een vergunning voor meerdere clubs heeft ondertekend, dan wordt betrokkene toegewezen aan de club die het eerst een regelmatig opgetekende vergunning heeft ingediend.

  Indien op zeker ogenblik in de loop van het seizoen vastgesteld wordt dat twee vergunningen bij vergissing werden aangenomen en de persoon hierdoor aan twee verschillende clubs (in dezelfde competitie)werd toegewezen, wordt de vergunning die het eerst werd ingediend als de enig geldige erkend.

  Elke club is verplicht deze reglementering aan haar leden kenbaar te maken.

   

  BIJZONDERE MAATREGELEN :

  Bij het niet opkomen of de ontbinding van een club in de loop van de competitie kan een lid deze club zijn overgang bekomen naar een andere club, en dit tot eind februari van het lopend seizoen. Dit geldt eveneens voor een club die een ploeg ontbindt, maar nog (een) andere in competitie houdt. Ook in dit geval moet een nieuwe vergunning worden opgemaakt. Deze maatregel treedt pas in voege na publicatie in het bondsblad.

   

  Een club kan in principe enkel leden “afschrijven” NA afloop van het seizoen en zolang het nieuw seizoen nog niet is aangevat. In de loop van de competitie is het “afschrijven” van leden evenwel mogelijk indien deze zich wensen aan te sluiten bij een andere club en gedurende het aan gang zijnde seizoen geen enkele keer hebben aangetreden. Bovendien moet de schriftelijke toelating van de club waarbij het lid nog is aangesloten, worden voorgelegd. Dergelijke leden kunnen, na onderzoek en voorlegging van een nieuwe vergunning, hun overgang bekomen naar een andere club. Aansluitingen voor het aan gang zijnde seizoen zijn uiteraard slechts mogelijk tot eind februari.

   

  22. LANDELIJKE COMPETITIES

  a) BEKER VAN VLAANDEREN

  *aan deze bekercompetitie wordt verplicht deelgenomen door de halve finalisten van de    zaterdagcompetitie.

   

  b) KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN

       *aan dit kampioenschap wordt verplicht deelgenomen door de kampioenen van 1ste en 2de afdeling van de zaterdagcompetitie.

   

  Indien de modaliteiten van deze competities worden gewijzigd, zullen de clubs hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

   

   

  23. KALENDERWIJZIGINGEN

  a) Kalenderwijzigingen op vraag van de clubs kunnen slechts gebeuren in uitzonderlijke omstandigheden, en bovendien is een akkoord tussen de betrokken clubs vereist.

   

  b)  Iedere club kan 1x de vraag stellen in de Heenronde en 1x Terugronde voor een eventuele aanpassing.

   

  24. VERBODSBEPALINGEN

   

  OPGELET : er wordt op aangedrongen om NIET meer te roken OP voetbalterreinen wat spelers, afgevaardigden en aangesloten leden van voetbalverenigingen betreft. Er wordt ook het nodige respect gevraagd om doucheruimtes NIET te gebruiken om voetbalschoenen af te wassen, met alle mogelijke gevolgen zoals verstopte rioolputjes en dergelijke meer. Het spreekt voor zich dat ook scheidsrechters hierbij een voorbeeldfunctie dienen te geven.

   

  1.Betaling van premies :

  a) een speler mag geen bezoldiging of premies ontvangen. Indien na onderzoek blijkt dat een club zich hieraan schuldig maakt, wordt deze club onmiddellijk van de bondslijsten geschrapt.

   

  2.Daden van omkoperij :

   a) elke daad die tot doel heeft een wedstrijd of competitie te vervalsen, wordt beschouwd als daad van omkoperij en wordt behandeld door de Klachtencommissie, (beroep is mogelijk). Een lid dat dergelijke daad pleegt of er op enigerlei wijze aan deelneemt, wordt bestraft. Indien bewezen is dat de inbreuk werd gepleegd met het medeweten van de club, wordt deze club van de bondslijsten geschrapt.

   

  3.Doping :

   a) het is de leden streng verboden hun toevlucht te nemen tot doping.

   

  4.Onregelmatigheden in sportinstellingen :

  a) het nuttigen van alcoholische dranken en het roken in de kleedkamers van sportinstellingen van de overheid (gemeente, Vlaamse overheid, provincie, …) is TEN STENGSTE VERBODEN.

   

  b) bij EERSTE overtreding en/of klacht van de overheidsinstantie wordt een boete opgelegd van 25 euro aan de in gebreke zijnde club.

   

  c)bij TWEEDE overtreding en/of klacht van de overheidsinstantie wordt een boete opgelegd van

  50 euro aan de in gebreke zijnde club en dienen TWEE thuiswedstrijden op neutraal terrein te worden gespeeld.

   

  d)bij DERDE overtreding en/of klacht van de overheidsinstantie wordt een boete opgelegd van  75 euro aan de in gebreke zijnde club, wordt verbod gegeven om van verdere sportinfrastructuur gebruik te maken en dienen ALLE resterende thuiswedstrijden gespeeld te worden op neutraal terrein.